Bory Tucholskie

Bory Tucholskie

Flesz-Fakty

Park Narodowy Bory Tucholskie utworzono w 1996 roku. Obj?to tu ochron? powierzchni? 4 798 ha lasów, remedy jezior, pharm ??k i torfowisk. Na obszarze Parku stwierdzono wyst?powanie 144 gatunków ptaków m.in. ?uraw, puchacz, bielik.
Bory Tucholskie arrow Aktualno?ci arrow Kraina dziwnych snw - wystawa fotografii
Kraina dziwnych snw - wystawa fotografii Drukuj
Oceny: / 16
KiepskiBardzo dobry 
Monday, 23 April 2007
"KRAINA DZIWNYCH SNÓW..." to podró? w ?wiat "zamordowanej kultury". Osiemna?cie fotogramów autorstwa Tomasza Brzostka przenosi nas w ?wiat gwaru w j?zyku jidysz i zapachu gotowanej cebuli... Budynki, shop chodniki, cialis ulice trwaj? w niezmienionym od kilkudziesi?ciu lat stanie.


A to wszystko w niezwyk?ej scenerii Galerii Gacanek, nad samym brzegiem jeziora, w otoczeniu przepastnych Borów Tucholskich. To jedyne takie miejsce na Pomorzu, a by? mo?e nawet w Polsce, gdzie kultura styka si? bezpo?rednio z przyrod?. Gdzie odrywaj?c si? od zgie?ku miasta mo?na prze?y? podró? do niezwyk?ego ?wiata tym razem innego - do ?wiata dziwnych snów...

Kraina dziwnych snw - oficjalny plakat wystawy


Wystawa Kraina Dziwnych Snów


    "KRAINA DZIWNYCH SNÓW..." to podró? w ?wiat "zamordowanej kultury". Osiemna?cie fotogramów autorstwa Tomasza Brzostka przenosi nas w ?wiat gwaru w j?zyku jidysz i zapachu gotowanej cebuli... Budynki, chodniki, ulice trwaj? w niezmienionym od kilkudziesi?ciu lat stanie.

    Wystawa by?a ju? prezentowana w warszawskiej Galerii SCHODY (05/2004), Muzeum Ziemi Otwockiej (1/2005) oraz Centrum Kultury i Wspó?pracy Mi?dzynarodowej "?WIATOWID" w Elbl?gu (10/2005). Patronami medialnymi by?y mi?dzy innymi FOTOPOZYTYW I MIDRASZ, a Patronat Honorowy nad elbl?sk? wystaw? obj?? Ambasador Izraela w Polsce pan David Peleg.
 
    Tomasz Brzostek - operator, fotograf, publicysta, organizator wystaw i twórca programu ochrony i rewitalizacji drewnianej architektury "linii otwockiej". Od wielu lat zaanga?owany w dzia?ania maj?ce na celu piel?gnowanie pami?ci o ?ydowskiej kulturze na ziemiach polskich w ró?nych etapach jej historii, czemu da? wyraz cho?by poprzez prezentowane fotografie.   
   
    Maciej Hen - pisarz, muzyk, dziennikarz, operator filmowy, fotograf, re?yser dokumentalista, telewizyjny realizator ?wiat?a, popularyzator kultury i religii ?ydowskiej. Od roku 1992 zaanga?owany w odrodzenie kultury i religii ?ydowskiej w Polsce, przez wiele lat bliski wspó?pracownik obecnego naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha, twórca klubu Fundacji Ronald S. Laudera w ?odzi, w latach 90. instruktor na letnich obozach lauderowskich, nauczyciel podstaw j?zyka hebrajskiego, organizator ?ydowskich uroczysto?ci religijnych, t?umacz prelekcji rabinackich, okazjonalnie wyst?powa? jako kantor w synagodze ?ódzkiej i warszawskiej. W latach 2000-2005 wyst?powa? w repertuarze ?ydowskim jako wokalista, instrumentalista (gitara basowa, gitara akustyczna) i lider zespo?u Tizmoret. W opublikowanej w 2004 roku powie?ci ,,Wed?ug niej" zawar? du?? dawk? cennych informacji o judaizmie i ?ydowskich korzeniach chrze?cija?stwa.

     Podczas wernisa?u odb?dzie si? koncert pie?ni ?ydowskich w wykonaniu Macieja Hena.

 Repertuar:

    1.Eszet chail - ,,Dzielna niewiasta" - pochwa?a kobiety z Salomonowej Ksi?gi Przys?ów
    2.Ec ha-rimon - ,,Drzewo granatu" - pie?? s?awi?ca pi?kno ziemi Izraela
    3.Los bilbilikos - ,,S?owiki" - najpopularniejsza pie?? w ladino (j?zyku potomków ?ydów wygnanych w latach 1492-1498 z Hiszpanii i Portugalii)
    4.Amar, amar - ,,Mówi? rabbi Eleazar, ucze? rabbiego Chaniny" - pie?? do fragmentu Talmudu
    5.Ismach Mojsze - ,,Radowa? si? Moj?esz" - fragment liturgii na szabat w aszkenazyjskim (?rodkowoeuropejskim) dialekcie hebrajskiego
    6.Awinu, malkenu - ,,Ojcze nasz, królu nasz" - fragment modlitwy na Rosz Ha-Szana
    7.O, ir, klejne lichtelech - ,,O, wy, ma?e ?wieczki" - pie?? chanukowa w jidysz
    8.Oczo kandelikas - ,,Osiem ?wieczek" - pie?? chanukowa w ladino
    9.Kadisz - modlitwa pochwalna w j?zyku aramejskim (z hebrajskimi wstawkami)
    10.Hine lo janum - ,,Oto nie drzemie ten, który strze?e Izraela" - pie?? na dobranoc

Wystaw? b?dzie mo?na ogl?da? od 05.05.2007 do 31.07.2007.

Wernisa? Noc Dziwnych Snów

Niezwyk?e wydarzenie kulturalne, a podczas niego:
- wernisa? wystawy fotografii Tomasza Brzostka
- koncert pie?ni ?ydowskich w wykonaniu Macieja Hena

A to wszystko w niezwyk?ej scenerii Galerii Gacanek, nad samym brzegiem jeziora, w otoczeniu przepastnych Borów Tucholskich. To jedyne takie miejsce na Pomorzu, a by? mo?e nawet w Polsce, gdzie kultura styka si? bezpo?rednio z przyrod?. Gdzie odrywaj?c si? od zgie?ku miasta mo?na prze?y? podró? do niezwyk?ego ?wiata tym razem innego - do ?wiata dziwnych snów...

Szczegó?owy program imprezy ( 05.05.2007 godz. 20.00 ):

20.00
     - Powitanie go?ci w galerii,
     - Wernisa? wystawy Kraina Dziwnych Snów z prezentacj? autora,
     - Prezentacja pa?stwa Wajdów, autorów ksi??ek o Borach Tucholskich o ?ydach
       z terenów Borów Tucholskich.

21.00
     - Koncert pie?ni ?ydowskich w wykonaniu Macieja Hena przy blasku ksi??yca i
       ?wiec,

22.00
     - Pocz?stunek tradycyjnych potraw ?ydowskich, refleksie, rozmowy i inne atrakcje Nocy   
        Dziwnych Snów

Galeria Gacanek

Galeria Gacanek dzia?alno?? rozpocz??a w dniu 01.07.2001 roku, na pocz?tku wystaw? prezentuj?c? g?ówne twórczo?? w?asn? oraz regionalnych twórców, jednak du?e zainteresowanie mediów oraz dobra opinia zwiedzaj?cych sk?oni?y w?a?cicieli do stworzenia czego? wi?cej - kameralnego centrum promocji pi?kna Borów Tucholskich - Galerii Sztuki "Gacanek". Aktualnie galeria zajmuj? powierzchni? 50m² i jest jednym z nielicznych miejsc wystawowych w Borach Tucholskich. Dzie?a prezentowane s? na specjalnych stela?ach, wieszane na ?cianach lub stoj? na specjalnie przygotowanych pó?kach.
    W historii Gacanka du?ymi literami zapisa?o si? ju? 5 wystaw: „Sztuka ludowa Borów Tucholskich”, „Bory Tucholskie w obiektywnie Bogdana d?browskiego”, gdzie promowano równie? now? ksi??k? Aliny i Kazimierza Wajdów, „A sosny wci?? szumi?…”, „Chata borowiacka i kaszubska”, Wystawa twórczo?ci tradycyjnych zaj?? gospody? wiejskich z terenów Borów Tucholskich i Kaszub - haft i jego elementy tradycyjne, wyroby z drewna i zbó? - wie?ce przygotowywane na coroczne obchody Do?ynek, elementy wystroju wn?trz, miot?y brzozowe, rze?by – ?wi?tki, malarstwo na p?ótnie i szkle. „Szlakiem r?kodzielników” oraz „Anio?y do mnie wysy?aj”, gdzie po raz pierwszy ca?e zast?py anio?ów zago?ci?y w progach Gacanka, cho? nie tylko, gdy? du?e anio?y twórczo?ci Marka Mieruszewskiego sta?y si? wizytówk? siedliska. Zdecydowanie na najwi?ksz? uwag? zas?ugiwa?y prace wypalane z gliny Anny Narloch oraz anio?y z drewna i malowane na szkle obrazy pa?stwa Ku?mi?skich. Na ?cianach naszej galerii twórczo?? tym czasie prezentowali?my twórczo?? m?odej artystki, aktualnie studentki ASP Kraków, Agnieszki Piksowej. Aktualnie Gacanek przygotowuje si? do wystawy fotografii Kraina Dziwnych Snów.
Wa?n? rol? w ?yciu galerii pe?ni zawsze odpowiednio dobrana muzyka - cz?sto grana na ?ywo. Galeria wspó?pracuje z Muzeum Borów Tucholskich w zakresie informacji oraz wymiany wystaw. A zadaniem galerii jest, nie tylko prezentacja tego, co w Borach Tucholskich uznane za najpi?kniejsze, ale równie? poszukiwanie nowych talentów, ciekawych technik, pokazanie tego, co jeszcze nieznane a warte uwagi.

Oficjalna strona wystawy:

www.borytucholskie.art.pl

Na Noc Dziwnych Snów zapraszaj?:

- Radio Eska (Bydgoszcz 94,4)
- Gazeta Pomorska
- Tygodnik Tucholski

- serwis internetowy www.info.bydgoszcz.pl
- serwis internetowy www.chojnice24.pl
- serwis internetowy www.swidermajer.info

- Forum ?ydów Polskich
- Stowarzyszenie Nigdy Wi?cej
- Drukarnia Mieruszewski

Regionalna Galeria Sztuki Gacanek

Wielkie Budziska 31
89-511 Cekcyn
tel. +48 / 52 334 10 20
kom. 0 604 834 437

www.gacanek.art.pl
< Poprzedni   Nastpny >