Bory Tucholskie

Bory Tucholskie

Flesz-Fakty

Park Narodowy Bory Tucholskie utworzono w 1996 roku. Obj?to tu ochron? powierzchni? 4 798 ha lasów, remedy jezior, pharm ??k i torfowisk. Na obszarze Parku stwierdzono wyst?powanie 144 gatunków ptaków m.in. ?uraw, puchacz, bielik.
Bory Tucholskie
Reklama na www.borytucholskie.las.pl za darmo? Drukuj
Oceny: / 6
KiepskiBardzo dobry 
Tuesday, 05 September 2006
Nie, sickness nie - nie ma nic za darmo, buy cialis ale nie za wszystko trzeba p?aci? pieni?dzmi. Oferujemy Pa?stwu mo?liwo?? umieszczenia bannera reklamowego na stronie www.borytucholskie.las.pl w zamian za przygotowanie przez Pa?stwa artyku?u lub galerii zdj?? dotycz?cych szeroko poj?tej tematyki Borów Tucholskich.
Artyku?y mog? opisywa? walory przyrodnicze, turystyczne, kultur? a nawet kuchni?, praktycznie wszystkiego co wi??e si? z Borami Tucholskimi. W zamian za ka?dy artyku? lub galeri? oferujemy Pa?stwu 2000 ods?on Pa?stwa bannera reklamowego na g?ównej stronie serwisu oraz do?ywotnie umieszczenie tego? bannera na stronie z artyku?em lub galeri?. Zyskujecie dzi?ki temu reklam? na drugim pod wzgl?dem liczby odwiedzin wortalu dotycz?cym Borów Tucholskich. Pa?stwa baner na stronie wy?wietla? si? bedzie codziennie ok 180 unikalnym u?ytwkonikom, a poniewa? jest to serwis tematyczny banner charakteryzowa? si? bedzie dobr? klikalno?ci?.  My zyskujemu pomoc przy rozwoju i promowaniu naszego serwisu.

Format artyku?u:
- zwyk?y plik tekstowy lub dokument Word'a.
- zdj?cia prosz? dodawa? jako za??czniki do emaila (mog? by? spakowane)

Prawa autorskie:
- nades?ane artyku?y oraz zdj?cia musz? by? Pa?stwa autorstwa, pod ka?dym z nich zostanie zamieszczony Pa?stwa podpis, chyba, ?e kto? nie b?dzie sobie tego ?yczy?.
- nades?anie artyku?u/galerii zdj?? jest równoznaczne z wyra?eniem zgody na ich publikacj? w serwisie www.bortucholskie.las.pl oraz w innych partnerskich serwisach internetowych, oczywi?cie z zachowaniem danych autora.

Nadsy?anie artyku?u/galerii:

- swoje artyku?y (najlepiej ze zdj?ciami) i galerie zdj?? prosimy nadsy?a? na adres:

Pytania:
- prosz? kierowa? na email: lub wysy?a? poprzez formularz kontaktu.

Warunkiem publikacji bannera prowadz?cego do strony internetowej jest umieszczenie na tej stronie linku prowadz?cego do naszego serwisu.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy publikacji artyku?u lub galerii w przypadku ra??co niskiej warto?ci merytorycznej. Odrzucenie artyku?u/galerii przez redakcj? wi??e si? tak?e z utrat? wszelkich korzy?ci z tego p?yn?cych.

< Poprzedni