Bory Tucholskie

Bory Tucholskie

Flesz-Fakty

Park Narodowy Bory Tucholskie utworzono w 1996 roku. Obj?to tu ochron? powierzchni? 4 798 ha lasów, remedy jezior, pharm ??k i torfowisk. Na obszarze Parku stwierdzono wyst?powanie 144 gatunków ptaków m.in. ?uraw, puchacz, bielik.
Jelenia Wyspa Drukuj
Oceny: / 35
KiepskiBardzo dobry 
Friday, 17 February 2006
Spis stron
Jelenia Wyspa
Strona 2
Strona 3
Strona 4
, viagra sale ,Jelenia wyspa' ?cie?ka przyrodniczo - dydaktyczna to rodzaj szlaku turystycznego, store który zosta? w taki sposób wyznaczony w terenie, aby zaprezentowa? przyrod? jako zespó? elementów i procesów tworz?cych wspania?y system, b?d?cy ?rodowiskiem, w którym ?yjemy. Tego typu ?cie?ka pod nazw? ,,Jelenia wyspa' zlokalizowana jest w pobli?u szosy prowadz?cej z Tucholi do Tlenia w odleg?o?ci 8 km od Tucholi.
 ImageJej pocz?tek znajduje si? 200 m za osad? Nadle?nictwa Tuchola w Go??bku przy odchodz?cej na prawo drodze le?nej.?cie?ka przebiega przez tereny le?ne Le?nictwa Plaskosz w cz??ci rezerwatu przyrody "Bagna nad St??k?" znanej pod historyczn? nazw? "Jelenia Wyspa". Po drugiej stronie ulicy znajduje sie wej?cie do parku dendrologicznego, w którym mo?emy oglada? opisane na tabliczkach rzadkie gatunki ro?lin.

Dojazd do Go??bka
Dojazd do Go??bka


Park dendrologiczny
Park dendrologiczny


Image

Na terenie ?cie?ki Nadle?nictwo Tuchola prowadzi kursy, dzi?ki którym zainteresowani mog? uzyska? szerok? wi?dz? na temat ekosystemów le?nych od samych specjalistów. Kursy odbywaj? si? w ?rodku lasu, a tak?e zbudowanym specjalnie do tego celu budynku.

Image

D?ugo?? ?cie?ki wynosi oko?o 3,5 km . Na tej trasie - w miejscach najciekawszych pod wzgl?dem przyrodniczym - zlokalizowano 10 przystanków.Wej?cie na ?cie?k? oznaczone jest w terenie tablic? informacyjn?, trasa natomiast wytyczona jest kierunkowskazami z symbolem tej ?cie?ki - stylizowan? sylwetk? jelenia.

Przy trasie mo?na napotka? ma?e tabliczki z wykrzyknikiem, sygnalizuj?ce ró?ne ciekawostki przyrodnicze i historyczne, które odszuka? nale?y samodzielnie. Jest to próba sprowokowania zwiedzaj?cych do postrzegania z?o?ono?ci ekosystemu le?nego, a zarazem próba nauki czytania poszczególnych kart "Wielkiej Ksi?gi Lasu".

Image
Wyznaczone miejsce na ognisko


W dalszej cz?sci artyku?u zamie?cili?my zdj?cia wykonane na ?cie?ce.